Werkgevers krijgen meer tijd om de definitieve aanvraag voor de NOW, de tegemoetkoming in de loonkosten, in te dienen. Voor het indienen van de aanvraag voor de definitieve vaststelling NOW 1.0 is de termijn verlengd naar 31 oktober 2021. Dit heeft minister Koolmees bekendgemaakt.

Tegemoetkoming NOW

AdministratieDe NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een omzetdaling van minstens 20% als gevolg van de coronacrisis. De tegemoetkoming bedroeg eerst maximaal 90% van de loonkosten en bedraagt vanaf 1 januari 2021 maximaal 85% van de loonkosten. Per 1 april 2021 gelden strengere voorwaarden en wordt ook minder loonkostensubsidie verleend.

Definitieve tegemoetkoming

Werkgevers die een tegemoetkoming hebben aangevraagd, krijgen na hun aanvraag eerst een voorschot. Pas als het werkelijke omzetverlies bekend is, kan het UWV de definitieve tegemoetkoming berekenen. Hiervoor moeten werkgevers per aanvraagperiode een aparte ‘aanvraag tot definitieve vaststelling’ doen.

Alle aanvraagperiodes verlengd

Onder meer vanwege de complexiteit van de aanvragen en drukte bij accountantskantoren is besloten de aanvraagperiode voor de definitieve tegemoetkoming van de NOW 1.0 te verlengen tot 31 oktober 2021. Ook de aanvraagperiodes voor definitieve vaststelling van de overige tegemoetkomingen via de NOW zijn verlengd.

Let op! Daarnaast wordt de aanvraagperiode voor de NOW-2 vervroegd van 15 april 2021 naar 15 maart 2021.

Overzicht NOW (d.d. 23-02-2021)

  NOW-periode  UWV aanvraagperiode  Periode definitieve aanvraag UWV 
NOW 1.0  1-03-2020 t/m 30-05-2020  7-10-2020 t/m 31 okt 2021 
NOW 2.0  1-06-2020 t/m 30-09-2020  15-03-2021 t/m 5-01-2022 
NOW 3.1  1-10-2020 t/m 31-12-2020  4-10-2021 t/m 26-06-2022 
NOW 3.2  1-01-2021 t/m 31-03-2021  31-01-2022 t/m 23-10-2022 
NOW 3.3  1-04-2021 t/m 30-06-2021  31-01-2022 t/m 23-10-2022

Ruime betalingsregelingen

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming kan het voorkomen dat een deel van het reeds uitgekeerde voorschot wordt teruggevorderd. Vanwege de voortdurende beperkende maatregelen inzake de lockdown, kan dit met financiële moeilijkheden gepaard gaan.

Let op! Het UWV biedt daarom de mogelijkheid tot ruimte betalingsregelingen, waarbij de persoonlijke situatie van werkgevers betrokken wordt. Uitstel van betaling behoort tot één van de mogelijkheden.

Sinds 1 januari 2021 moeten grote algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) voor de publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren voor boekjaren die eindigen op of na 31 december 2020. Heeft uw organisatie een erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)? Dan kunt u ook volstaan met het publiceren van het CBF-Erkenningspaspoort op uw website.

Wat is de publicatieplicht?

LaptopDe publicatieplicht is een van de voorwaarden om als ANBI aangemerkt te kunnen worden. Het houdt in dat uw organisatie de balans en de staat van baten en lasten met toelichting uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar moet publiceren op uw eigen website. Daarnaast moet uw organisatie inzicht geven in de doelstellingen, activiteiten, de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan en de bestuurssamenstelling.

Welke informatie bevat het CBF-Erkenningspaspoort?

In het CBF-Erkenningspaspoort staan gegevens over de missie, doelstelling en activiteiten van een organisatie. Daarnaast geeft het paspoort inzicht in de inkomsten, reserves en fondsen, uitgaven en de bestedingen aan het maatschappelijke doel. Op basis van de jaarverslagen van de goede doelen worden de paspoorten jaarlijks door het CBF geactualiseerd.

Verplichting alleen voor grote ANBI’s

De verplichting om per 1 januari 2021 de standaardformulieren te gebruiken, geldt alleen voor grote ANBI’s. Uw organisatie wordt als grote ANBI aangemerkt als u:

  • in het betreffende boekjaar niet actief geld of goederen werft onder derden en de totale lasten ten minste € 100.000 bedragen;
  • in het betreffende boekjaar wel actief geld of goederen werft onder derden en de totale lasten ten minste € 50.000 bedragen.

Het (CBF) heeft nu dus met de Belastingdienst afgesproken dat het CBF-Erkenningspaspoort op uw website plaatsen ook volstaat. De standaardformulieren hoeft u dan dus niet meer te gebruiken.

Hogere WOZ-waarde

Omdat de WOZ-waarde als grondslag wordt gebruikt voor diverse belastingen kan een lagere WOZ-waarde lonen. Soms is een hogere WOZ-waarde echter prettiger. Bijvoorbeeld wanneer u de woning wilt verkopen of een gesprek wilt aangaan met de bank over eventuele hypotheekvoorwaarden.

Let op! De bezwaartermijn is zes weken.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde van woningen is de waarde in het economisch verkeer. Gemeenten bepalen de WOZ-waarde modelmatig aan de hand van de kenmerken van een woning en verkoopcijfers van met de woning vergelijkbare panden (vergelijkingsmethode). Gaat het om een uniek object zoals een rijks- of gemeentelijk monument? Dan gaat de heffingsambtenaar uit van een zo goed mogelijk vergelijkbaar pand waarop een correctie wordt aangebracht. Deze correctie moet uit het taxatierapport van de gemeente blijken.

Let op! De WOZ-waarde 2021 is de waarde op 1 januari van het voorgaande jaar. Dat is 1 januari 2020. Houd dat in het achterhoofd bij het maken van bezwaar: draag de waarde verlagende kenmerken en feiten van de woning op die datum aan. Denk aan achterstallig onderhoud, overlast en niet onbelangrijk: heeft de gemeente de juiste vergelijkingspanden gehanteerd?

Vereniging van Eigenaren (VvE)

WoningHeeft u een appartement met een VvE? Bij toepassing van de vergelijkingsmethode houden gemeenten veelal geen rekening met een eventueel aanwezige onderhoudsreserve. Deze verhoogt de verkoopprijs van een appartement. Uit jurisprudentie volgt dat het niet juist is om daar geen rekening mee te houden. Het maken van bezwaar kan dus leiden tot een lagere WOZ-waarde van uw appartement.  

Dijkwoning

Heeft u een dijkwoning? Dan is mogelijk een gedeelte van de woning dat als waterverdedigingswerk kwalificeert, uitgezonderd van de waardering. Omdat de uitzondering alleen ziet op grond kan het bijvoorbeeld gaan om een gedeelte van de tuin gelegen op de dijk. Of een dijk als waterverdedigingswerk is aangewezen, is bij het waterschap na te gaan. Inmiddels heeft de Hoge Raad in drie arresten duidelijkheid gemaakt welk gedeelte van de grond bij een dijkwoning is uitgezonderd.

Let op! Ook voor digitaal verzonden beschikkingen geldt een bezwaartermijn van zes weken na dagtekening van de beschikking. Heeft u aangegeven dat u uw berichten van de gemeente digitaal wilt ontvangen, houd dan de berichtenbox van Mijn Overheid in de gaten.

Projecten duurzaam vervoer

VrachtwagenDKTI-transport ondersteunt een breed scala aan projecten voor duurzaam vervoer, waarvan de innovatie nog niet of nog maar pas op de markt is. De regeling richt zich op werktuig- of transportoplossingen met een lage of geen CO2-uitstoot.

Delen van ervaringen

De nieuwe regeling valt onder het project ‘Learning by using’. Het doel van Learning by using is het opdoen en delen van ervaringen met grootschalige aanschaf en gebruik van voertuigen in het goederenvervoer zonder CO2-uitstoot. En hierdoor kennis over een effectieve en efficiënte inzetbaarheid van deze voertuigen verder te verhogen. Denk hierbij aan actieradius, laadduur of de operationele kosten. Projecten voorzien er ook in dat opgedane ervaringen worden gedeeld met de sector.

Wie kan subsidie aanvragen?

Een samenwerkingsverband van ondernemingen kan een aanvraag indienen. Hierbij investeren ten minste twee ondernemingen in emissiearme vervoermiddelen voor vervoer over de weg, eventueel in combinatie met tank- of laadinfra, eventueel in combinatie met een onderzoeksinstelling.

Let op! Aanvragen kan digitaal via de site van rvo.nl.

Heeft u vragen over de DKTI-subsidie, neem dan contact met ons op.

Mkb-ondernemers die niet tijdig betaald worden door een onderneming die kwalificeert als grootbedrijf, kunnen dit anoniem melden bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Op deze manier wil de overheid inzicht krijgen in het betaalgedrag van grotere bedrijven die zaken doen met het mkb.

Online

LaptopMelden kan online via de site van de ACM (acm.nl). Meldingen worden één jaar lang geregistreerd. ACM onderneemt geen verdere actie. Wel gebruikt de politiek de gegevens bij de discussie omtrent het verkorten van de wettelijke betaaltermijn voor betalingen van het grootbedrijf aan het mkb van 60 naar 30 dagen.

Check vooraf

Mkb-ondernemingen die een melding willen doorgeven, kunnen vooraf checken of ze tot het mkb behoren en of de afnemer tot het grootbedrijf behoort. Tijdens de check wordt er ook op gewezen dat de rekening niet mag worden betwist, bijvoorbeeld omdat de geleverde goederen niet aan de overeen gekomen eisen voldoen.