Vergelijkingsmethode

WOZVoor het bepalen van de WOZ-waarde van woningen gebruikt de gemeente vaak de vergelijkingsmethode. Omdat het praktisch onmogelijk is alle woningen te taxeren, gaat men uit van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen.

Voldoende vergelijkbaar?

Daarbij is nogal eens de vraag aan de orde of een woning voldoende vergelijkbaar is om de prijs te kunnen bepalen. Onlangs kwam een zaak voor de rechtbank Noord-Holland, waaruit bleek dat dit nog niet zo eenvoudig is.

Twee-onder-één-kap of niet?

Onder meer was de vraag aan de orde of de betreffende woning gekwalificeerd kon worden als ‘twee-onder-één-kapwoning’. De gemeente vond van wel, maar de eigenaar bestreed dit standpunt met succes.

Bewijslast bij gemeente

De rechtbank stelde vast dat de gemeente aannemelijk moet maken dat de waarde niet te hoog is vastgesteld. Daarbij is van belang of de vergelijkingsobjecten voldoende vergelijkbaar zijn met de woning in kwestie. Zo niet, dan dient er voldoende rekening te zijn gehouden met de onderlinge verschillen.

Geschakeld of niet?

Voor de rechter speelde ook nog de vraag of er, als er al sprake was van een twee-onder-éénkapwoning, deze al dan niet geschakeld was. In dat geval grenzen niet de hoofdgebouwen, maar de aanbouwen aan elkaar. Een verschil waarmee voor de waardebepaling inzake de WOZ rekening moet worden gehouden.

Tussenwoning

Anders dan de gemeente kwam de rechtbank aan deze vraag niet toe, omdat er sprake was van een tussenwoning. Alleen dat feit al maakte dat de waarde van de woning, die als twee-onder-één-kapwoning was gekwalificeerd, te hoog was vastgesteld. De WOZ-waarde werd daarop door de rechter met € 10.000 verlaagd.

Heeft u vragen over de waardebepaling inzake de WOZ, neem dan contact met ons op.

WerknemersverzekeringenDe premies

De hoge en lage premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-premie) zijn 0,24 procentpunt lager dan in 2020. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) en de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) zijn iets verhoogd. Daarnaast is het maximumpremieloon hoger dan in 2020.

Wat zijn de percentages voor 2021?

Premies    2020  2021 
AOW  Ouderdomsfonds  17,90%  17,90% 
ANW  Nabestaandenfonds  0,10%  0,10% 
AWf  Algemeen Werkloosheidsfonds     
AWf-laag    2,94%  2,70% 
AWf-hoog    7,94%  7,70% 
Ufo  Uitvoeringsfonds voor Overheid  0,68%  0,68% 
SFn/Ufo  Uniforme opslag kinderopvangtoeslag  0,50%  0,50%
Aof  Arbeidsongeschiktheidsfonds  6,77%  7,03% 
Whk  Werkhervattingskas  1,28%  1,36% 

Maximumpremieloon in 2021

Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2021 € 58.311 op jaarbasis. In 2020 was dat nog € 57.232. U hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Open voor alle sectoren

TVLDe aanvraag staat open voor bedrijven in alle sectoren van de economie, met uitzondering van de financiële sector. Voor het verkrijgen van de tegemoetkoming hoeft een bedrijf, in tegenstelling tot de eerdere TVL, dus niet ingedeeld te zijn in een bepaalde sector en ook niet te beschikken over een speciale SBI-code. Deze versoepelde voorwaarde geldt vooralsnog alleen voor genoemde periode oktober tot en met december 2020.

Voorwaarden

Bedrijven moeten wel voldoen aan de reguliere voorwaarden voor het verkrijgen van de TVL. Zo moeten de vaste lasten in bovengenoemde periode ten minste € 3.000 bedragen en dienen bedrijven minder dan 250 werknemers in dienst te hebben.

Omvang tegemoetkoming

De TVL bedraagt maximaal 50% van de vaste lasten bij 100% omzetverlies. Daartoe wordt de omzet in de periode oktober tot en met december 2019 vergeleken met die in de periode oktober tot en met december 2020.

Let op! U krijgt geen vergoeding op basis van uw werkelijke vaste lasten, maar op basis van branchegemiddelden.

Maximaal € 90.000

De tegemoetkoming is gemaximeerd op € 90.000 voor de periode oktober tot en met december 2020. U kunt de tegemoetkoming aanvragen tot en met 29 januari 2021, 17:00 uur.

Extraatje horeca

De horeca krijgt een extra subsidie van ongeveer 2,75% van de omzetderving. De uitwerking en voorwaarden van de regeling worden nog bekendgemaakt. De subsidie bedraagt gemiddeld ongeveer € 2.500 per onderneming. Hiervoor hoeft geen aparte aanvraag ingediend te worden. De subsidie zal namelijk automatisch bij de TVL worden opgeteld.

Kortlopend leverancierskrediet

Herverzekering-leverancierskredietMet kortlopend leverancierskrediet is jaarlijks ruim € 200 miljard gemoeid. Hierdoor kunnen leveranciers hun klanten op afbetaling goederen en diensten leveren. Normaal gesproken wordt dit risico voor de leverancier bij commerciële partijen verzekerd.

Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis dreigde dit tot stilstand te komen, wat voor de overheid een reden was om in te grijpen en de risico’s te herverzekeren. Verzekeraars worden daarbij voor 90% van het verlies gecompenseerd. Vanwege de onzekerheid inzake de huidige ontwikkeling van het virus, blijft de regeling voorlopig dus in stand.

Het kabinet trekt de komende jaren tientallen miljoenen uit om boeren en tuinders om te laten schakelen naar een duurzamere manier van produceren. Hiervoor komen subsidieregelingen en een investeringsfonds beschikbaar. In totaal stelt minister Schouten (LNV) € 175 miljoen beschikbaar voor dit ‘Omschakelprogramma duurzame landbouw’.

Omschakelfonds

Duurzamere-landbouwDe omschakeling naar een stikstofarme(re) en duurzame landbouw is een grote stap voor veel agrarisch ondernemers. Eerder had minister Schouten al eerder beloofd om hiervoor met een ‘omschakelfonds’ te komen.

Omschakelprogramma

Omdat er nu meerdere regelingen van kracht worden, gaat het nu om een ‘omschakelprogramma’. Dit programma bestaat uit omschakelspoor en een overbruggingsspoor en bevat de volgende onderdelen:

  • een investeringsfonds van € 70 miljoen
  • een subsidieregeling voor ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan voor omschakeling
  • een subsidieregeling voor het opstarten van demonstratiebedrijven en
  • een borgstellingsregeling voor werkkapitaal.

Het streven is om de regelingen in de loop van 2021 open te stellen.