Uw loonstrook is tegenwoordig een verzameling van bedragen en omschrijvingen die u soms doet duizelen. U spreekt een salaris af met uw werkgever en vervolgens worden op uw salaris allerlei bedragen ingehouden of soms bijgeteld. Wat er zoal staat op het loonstrookje is niet altijd makkelijk te begrijpen. Om u een stukje op weg te helpen vindt u hier een uitleg van onze loonstrook uit Loket.NL. Vanzelfsprekend kunt u ons altijd nog even bellen voor nader uitleg.

Uw loonstrook uit Loket.NL

Een “fatsoenlijke kassabon” tot € 100 voldoet als factuur! Maar facturen daarboven moeten uiterlijk op de 15e dag na de maand waarin de prestatie is verricht worden verstuurd en de volgende gegevens bevatten:

 • de datum waarop u de factuur uitreikt (de factuurdatum);
 • een opeenvolgend nummer (het factuurnummer);
 • uw btw-nummer;
 • het btw-nummer van uw afnemer in geval van een verlegging of een intracommunautaire levering of dienst;
 • de naam (handelsnaam) en het adres van u als ondernemer/BV;
 • de naam en het adres van uw afnemer;
 • het aantal geleverde goederen of de omvang van geleverde diensten;
 • een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of diensten;
 • de datum waarop de levering of de dienst heeft plaatsgevonden of is afgerond, dan wel de datum waarop een vooruitbetaling is ontvangen;
 • de vergoeding (prijs exclusief btw) voor de geleverde goederen of diensten;
 • eventuele vooruitbetalingskorting of andere verleende kortingen;
 • het btw-tarief dat u toepast;
 • het btw-bedrag in euro’s dat u in rekening brengt;
 • de aanduiding van een eventuele vrijstelling van btw en/of intracommunautaire levering
  (verwijzing naar de bepaling in de nationale btw-wetgeving of de bepaling in de Europese btw-richtlijn);
 • de aanduiding van een verlegging van de heffing naar uw afnemer (‘btw- verlegd’ / ‘VAT reverse charge mechanism applicable’);
 • de aanduiding van een toepassing reisbureauregeling (‘bijzondere regeling reisbureaus’), of bij selfbilling (‘factuur uitgereikt door afnemer’);
 • ingeval van de levering van een vervoermiddel de gegevens die nodig zijn om te bepalen of het vervoermiddel als nieuw moet worden aangemerkt;
 • de aanduiding van een eventuele toepassing van de margeregeling (‘bijzondere regeling – kunstvoorwerpen’ of: ‘bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten’).

Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten echter wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de bv of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand.

Investeren in eigen bedrijfspand
In de huidige markt is het investeren in en financieren van eigen vastgoed bepaald geen sinecure. Mocht u wel de mogelijkheden hebben om te investeren in een eigen bedrijfsruimte dan is het de vraag wie er gaat investeren. U als dga? Het bedrijfspand komt dan op uw naam te staan. Of kunt u beter kiezen voor een investering vanuit de bv?
Let op! Investeren vanuit privé of vanuit de bv wordt fiscaal verschillend behandeld. Wat in uw situatie het voordeligst is, kunnen wij u voorrekenen.

Op naam van de bv
De keuze om het eigen bedrijfspand vanuit de bv aan te houden, wordt naast de fiscaliteit ook bepaald door de aanwezige bedrijfsrisico’s en uw toekomstplannen. We zien vaak dat het bedrijfspand wordt afgezonderd van de risico’s van de onderneming. Zeker als het pand tevens dient als beleggingsobject, bijvoorbeeld ter belegging van pensioengelden in eigen beheer. Vanuit de bv wordt het pand vervolgens verhuurd aan de werkmaatschappij. De huuropbrengsten – na aftrek van onder meer afschrijvingen en financieringskosten – zijn als winst onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Een latere verkoopwinst of -verlies bij verkoop behoort eveneens tot de fiscale winst.
Tip: Het onderbrengen van het bedrijfspand in een aparte bv maakt een toekomstige bedrijfsoverdracht gemakkelijker te structureren en te financieren

Op naam van de dga
Kiest u ervoor om vanuit privé te investeren in een pand en verhuurt u dit privépand aan uw bv, dan valt het pand onder de terbeschikkingstellingsregeling (TBS-regeling). De huurinkomsten, afschrijvingen en exploitatielasten alsmede boekwinsten en verliezen op het pand behoren tot uw box 1-inkomen. Let wel: bent u gehuwd en behoort het pand tot de algehele of beperkte gemeenschap van goederen, dan wordt dit box 1-inkomen voor 50/50 aan u en uw echtgen(o)t(e) toegerekend.
Voor de hoogte van de fiscaal aftrekbare afschrijvingslasten moet u rekening houden met een beperking. Dat geldt ook als de bv het bedrijfspand aanhoudt. Afschrijving is niet meer mogelijk als de boekwaarde van het pand de bodemwaarde heeft bereikt. Deze bodemwaarde is in de meeste gevallen 50% van de WOZ-waarde van het pand.
Tip: Onder de TBS-regeling worden de opbrengsten weliswaar belast tegen het progressieve IB-tarief tot maximaal 52%, effectief is dit voor de dga maar 45,76%. U profiteert namelijk van de TBS-vrijstelling van 12% (2016)!

Geldleningen
Iedere transactie tussen u en de bv moet zakelijk verlopen. Dat geldt ook voor de geldverstrekking tussen de dga en de bv. Denk hierbij aan een schriftelijke leningsovereenkomst met daarin in ieder geval een aflossingsschema en een reëel rentepercentage. Bovendien moeten er zekerheden zijn gesteld. Om te beoordelen of de overeenkomst zakelijk is, moet u zichzelf afvragen of u of de bv een dergelijke leningsovereenkomst ook zou zijn aangegaan met een onafhankelijke derde.
Tip: Heeft u al een leningsovereenkomst, laat deze dan regelmatig door ons checken. Zo bent u er zeker van dat alles nog steeds in orde is.

Lenen aan de bv
Leent u geld aan uw bv dan is de zakelijke rente die de bv aan u betaalt als bedrijfslast aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. U zelf krijgt te maken met de TBS-regeling. Dat betekent dat de rente op de geldlening in box 1 progressief is belast. Ook hiervoor geldt de TBS-vrijstelling van 12%. Wordt er een onzakelijk hoge rente afgesproken? Voor de aftrekbare rente (bij de bv) en de belastbare rente (bij de dga) wordt dan uitgegaan van een normale zakelijke rente. Het meerdere, niet-zakelijke voordeel wordt mogelijk gezien als een vermomde winstuitdeling en is bij u belast in box 2 (aanmerkelijk belang) en bij de bv (als verkapt dividend) niet aftrekbaar.

Lenen van de bv
Leent u geld van uw bv, dan kunt u dit doen in uw hoedanigheid als werknemer of als aandeelhouder. Het is belangrijk om dit van tevoren vast te stellen, omdat de fiscale gevolgen in beide situaties anders zijn. Let op! Voorkom bij het lenen dat de bv in financiële problemen kan komen. De bv moet aan haar (betalings)verplichtingen kunnen blijven voldoen. Dit is van nog groter belang als de bv ook een pensioen of stamrecht in eigen beheer heeft.

Bij een personeelslening (u leent in uw hoedanigheid als werknemer) kan sprake zijn van een rentevoordeel. Dat is het geval als u geen of minder rente betaalt over de lening dan bij een kredietverlener. Het rentevoordeel vormt voor de waarde in het economische verkeer belastbaar loon. Deze waarde kunt u bepalen door de rente van verschillende banken te vergelijken. Het belaste rentevoordeel kan worden opgenomen in de ‘vrije ruimte’ van de werkkostenregeling.

Personeelslening eigen woning
Er is een uitzondering als u de personeelslening gebruikt voor de eigen woning. Met ingang van 2016 moet het rentevoordeel van een dergelijke lening tot uw belastbaar loon worden gerekend. Het voordeel is loon in natura waarover uw bv als werkgever verplicht loonheffingen moet berekenen. Het belaste rentevoordeel mag dus niet worden opgenomen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Wel mag u het belastbare eigenwoningrentevoordeel in aftrek brengen binnen de eigenwoningregeling in uw aangifte inkomstenbelasting.
Let op! Soms kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat een personeelslening voor een dga niet mogelijk is. Dit is met name het geval als de mogelijkheid van een personeelslening alleen openstaat voor de dga zelf en niet voor andere werknemers van de bv.

Zakelijk handelen
Als u als aandeelhouder leent, staat ook hier het zakelijke handelen voorop. Leent u voor consumptieve doeleinden of bijvoorbeeld om hiermee in privé te beleggen dan valt de lening als schuld bij u in box 3. De door u aan de bv betaalde rente is bij u niet aftrekbaar, maar bij de bv als ontvangen rente wel belast. Let op! Geld lenen van de bv voor beleggingen in privé is alleen aantrekkelijk als het rendement op deze beleggingen hoger is dan de nettorente die u aan de bv moet betalen.

Wisselende rekening-courantstanden
In de praktijk hebben veel dga’s een rekening-courantverhouding met de bv. Bij een rekening-courant met afwisselende debet- en creditstanden heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat er onder voorwaarden geen rente in box 1 in aanmerking hoeft te worden genomen als het saldo van de rekening-courantverhouding gedurende het kalenderjaar niet hoger is dan € 17.500 positief en niet lager dan € 17.500 negatief. De bv mag in dat geval de rente niet in aanmerking nemen. U mag een eventuele rekening-courantschuld niet in box 3 opnemen.

Lenen voor de eigen woning
De bv kan u ook een lening verstrekken voor de aanschaf, verbouwing of het onderhoud van een eigen woning. Uitgaande van een reële leningsovereenkomst is de rente voor u als eigenwoningrente aftrekbaar in box 1 tegen maximaal een tarief van 50,5% en bij de bv belast. Met ingang van 2013 moet een nieuwe eigenwoninglening aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Heeft u uw bestaande eigenwoninglening bij de bv sindsdien verhoogd dan moet u voor deze verhoging ook rekening houden met de nieuwe regels. Voor het nieuwe leningdeel is de rente alleen nog aftrekbaar als de lening in maximaal dertig jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost.
Let op! Heeft u sinds 1 januari 2013 geld geleend voor de eigen woning bij de bv dan geldt voor u een informatieplicht. U moet de Belastingdienst tijdig informeren over deze hypothecaire geldlening.

Tot slot
U kunt voordelig uit zijn als u zaken doet met uw eigen bv. In dit artikel staan slechts enkele mogelijkheden benoemd. Wij vertellen u hier natuurlijk graag meer over.


Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen. Een aantal belangrijke actualiteiten hebben wij daarom voor u op een rij gezet.
Read the rest of this entry »

Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Voor deze administratie (zowel papier als digitaal) is er een wettelijke bewaartermijn. U bent niet alleen verplicht om facturen te bewaren, maar ook:

* rechten en plichten van uw onderneming (jaarverslagen, notulen, oprichtingsstatuten);
* gegevens die van belang zijn voor de heffing van invoerrechten;
* gegevens die van belang zijn voor de heffing van belasting (fiscale bewaarplicht).

De wettelijke bewaartermijnen zijn verschillend voor elk document:

document bewaartermijn
personeelsadministratie 5 jaar
administratieve gegevens 7 jaar
interne e-mail 7 jaar
gegevens bedrijfsmatig onroerend goed 9 jaar
ledenadministratie 10 jaar

 

Per 1 januari 2016 moet u dus de administratie vanaf 2009 bewaren !